Archive for May, 2015

Как да получа удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот?

Какво ми се случва?

Имам намерение да сключа сделка с недвижим имот, чийто собственик съм самостоятелно или пък в съсобственост с няколко лица. За това начинание ми е необходимо подпечатано удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот.

На какво е нужно да обърнем повече внимание?

Нужно е да посетя конкретната община, в която всъщност е моят имот и съответно да предоставя нужните документи. Трябва да имам предвид, че де факто за да ми издаде общинската администрация свидетелство за данъчна оценка, трябва все пак да съм платил моята част от данъка, който е дължим за дадения имот. Ако да речем съм собственик заедно с няколко други лица, трябва да съм изплатил единствено моята част от дължимия данък, но ако пък съм притежател на целия имот, е нужно да съм платил посочения данък изцяло.

Възможно е да ми се издаде удостоверение за данъчна оценка и без да съм изплатил дължимите такси и данъци към държавата или общината, но само в случай че сложа подписа си на специална декларация, в която всъщност декларирам наличието на подобни задължения, както и съгласието си бъдещият купувач на продавания имот да даде една част от сумата по подписания договор за продажба, която съответства на публичните ми задължения до момента на сключване на договора, по дадената банкова сметка в държавния или общинския бюджет.

Не е необходимо участието на другите съсобственици на имота в процедурата по получаване на удостоверение за направена данъчна оценка, поради което не е необходимо да се представят пълномощни, с които в последствие да доказвам участието или съгласието на другите съсобственици в процедурата.

Трябва да имам предвид, че удостоверението, издадено до 31 юни, важи до същата дата на следващата година, но ако документа е дадено след 30 юли, валидността му е само и единствено до края на настоящата година. При всяко положение, когато задълженията за дадения имот са заплатени в целият им размер и този факт е отбелязан в документа, неговата валидност е до края на календарната година, в която е издаден.

Поради характера на административната услуга за даване на удостоверение за данъчна оценка – тя се предоставя от администрацията на конкретната община, в която е разположен имота, конкретният размер на нужните такси се определя от съвета на общината. Затова е нужно да проверя в уеб сайта на съответната община или пък на място, при служителите от общинската администрация, за размера на необходимите суми.

Конкретният срок, в който общината трябва да ми издаде документа за оценката, е три седмици от подаване на заявлението и другите нужни документи. цени на имоти